Integritetspolicy

Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter

1. Bakgrund

Trelleborgs Energiförsäljning AB samlar in och lagrar information som du lämnar inom ramen för avtalsskrivningen (Namn, adress, personnr, fastbeteckning, telefonnummer, E-post,
anläggningsuppgifter). Denna informationstext anger vilka kategorier av Personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål de behandlas.

Genomgående används begreppet “behandling”, vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar Personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning,
tillgång, användning, överföring och radering av Personuppgifter.

2. Ändamål med behandlingen av dina Personuppgifter

2.1. Avtalsskrivning

För att kunna skriva avtal med befintlig kund:

 • Namn
 • Adress
 • Personnr
 • Fastighetsbeteckning
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Anläggningsuppgifter

Dina Personuppgifter som behandlas enligt denna punkt 2.1 behandlas med stöd av laglig grund, avtal. [Om samtycke: Du kan när som hels återkalla ditt samtycke i enlighet med den
process som framgår av avsnitt 4 nedan]. [Om intresseavvägning: Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling enligt denna punkt 2.1. Det berättigade intresse som ligger till
grund för vår behandling är avtalsskrivande]. Du har rätt att invända mot detta intresse, varpå Trelleborgs Energiförsäljning AB kommer att ta upp en dialog med dig angående detta]. Personuppgifter som behandlas för det ovannämnda ändamålet kommer att behandlas under avtalstidens giltighet.

2.2. Ändamål 2

3. Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till Trelleborgs Energiförsäljning AB och som är hänförligt till sådan behandling av dina Personuppgifter
som baseras på ditt samtycke. Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta Trelleborg Energiförsäljning AB på de kontaktuppgifter som framgår nedan och uppge för vilket av ovanstående ändamål du väljer att
återkalla ditt samtycke. Vid sådant återkallande av samtycke kommer Trelleborgs Energiförsäljning AB att upphöra att behandla dina Personuppgifter för det berörda ändamålet. Du är medveten om att du har rätt att begära radering av dina Personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.

4. Dina rättigheter

4.1. Rätt till rättelse och registerutdrag

Trelleborgs Energiförsäljning AB kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina Personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta Personuppgifter. Vidare har du rätt att begära att få ut ett registerutdrag avseende dina Personuppgifter som vi behandlar.

4.2. Ytterligare rättigheter från och med 25 maj 2018

Från och med den 25 maj 2018 har du rätt till utökade rättigheter i förhållande till Trelleborgs Energiförsäljning AB behandling av dina Personuppgifter, i enlighet med nedan.

i) Rätt att motsätt dig behandling

Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än Trelleborgs Energiförsäljning AB legitima intresse att behandla dina Personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, motsätta dig behandlingen genom att kontakta Trelleborgs Energiförsäljning AB på de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 6 nedan. Om du motsätter dig behandlingen måste Trelleborgs Energiförsäljning AB visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla Personuppgifterna.

ii) Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas laglig grund för fortsatt behandling av dina Personuppgifter, har du rätt att begära
radering av dina Personuppgifter.

iii) Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast omfatta lagring av Personuppgifterna, t.ex. under tiden då Trelleborgs Energiförsäljning AB utreder huruvida du har rätt till radering enligt punkt (ii) ovan.

iv) Rätt till tillgång

Du har rätt att erhålla en bekräftelse från Trelleborgs Energiförsäljning AB att dina Personuppgifter behandlas av Trelleborgs Energiförsäljning AB och, om så är fallet, få tillgång till Personuppgifterna och följande information:

 • behandlingens ändamål;
 • de kategorier av Personuppgifter som behandlas;
 • mottagare av Personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
 • den tid under vilken Personuppgifterna behandlas;
 • information om de rättigheter som återges häri;
 • information om källan från vilken Personuppgifterna har samlats in; samt
 • om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla dina Personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt format. Vänligen notera att Trelleborgs Energiförsäljning AB har rätt att ta ut en avgift för det fall du begär mer än en (1) kopia av dina Personuppgifter.

v) Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

vi) Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

4.3. Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till Datainspektionen.

5. Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina Personuppgifter, hör gärna av dig till Trelleborgs Energiförsäljning AB enligt nedanstående kontaktinformation.
Trelleborgs Energiförsäljning AB, org. nr. 556527-4056, Rådhuset, 231 83 Trelleborg, 0410-73 38 20, tefab@trelleborg.se

Trelleborgs Energiförsäljning AB har tillsatt ett Dataskyddsombud som kan kontakts på jakob.dahlman@trelleborg.se.

6. Bekräftelse

Jag bekräftar härmed att jag har erhållit en kopia av denna personuppgiftsinformation och att jag har läst och förstått innehållet i detta dokument.