Försäljning av sol-el med samma nettopris och avtalslängd som ert inköpsavtal.

Föutsättningar för mikroproduktinsanläggningen är att den är besiktigad och godkänd av ett behörigt företag samt att den är CE-märkt. Ni måste följa förutsättningarna som Skatteverket ställer på mikroproduktionsanläggningar som omfattas av skatteavdrag där en av förutsättningarna är att ni är årsvis nettoinköpare av el. Ni kan även vara momsregistrerad och ha momsregistreringsnummer.

Avtalet gäller för samma tid som avtalet för inköp av el gäller. Fast månadsavgift tillkommer med 31,25 kr/mån inkl moms. Vid utebliven avtalsförnyelse efter avtalstidens utgång fortsätter inköpen av mikroproducerad el till då gällande villkor för Ej avtalsförlängt inköpspris.
Fyll i det obligatoriska fältet.
Fyll i det obligatoriska fältet.
Fyll i det obligatoriska fältet.
Fyll i det obligatoriska fältet.
ååmmdd-xxxx
Ange ett giltigt personnummer/organisationsnummer.
Fyll i det obligatoriska fältet.
Fyll i det obligatoriska fältet.
18 siffror som du får från din elnätsleverantör
Ange ett anläggnings-ID som består av 18 siffror.
Tidigast 14 dagar från dagens datum.
Fyll i ett giltigt datum.

Information om behandling av personuppgifter

1.Bakgrund

Trelleborgs Energi AB samlar in och lagrar information som du lämnar inom ramen för avtalsskrivningen (Namn, adress, personnr, fastbeteckning, telefonnummer, E-post, anläggningsuppgifter). Denna informationstext anger vilka kategorier av Personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål de behandlas.

Genomgående används begreppet "behandling", vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar Personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av Personuppgifter.

2. Ändamål med behandlingen av dina Personuppgifter

2.1. Avtalsskrivning

För att kunna skriva avtal med befintlig kund:

  • Namn
  • Adress
  • Personnummer
  • Fastighetsbeteckning
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Anläggningsuppgifter

Dina Personuppgifter som behandlas enligt denna punkt 2.1 behandlas med stöd av laglig grund, avtal. [Om samtycke: Du kan när som hels återkalla ditt samtycke i enlighet med den process som framgår av avsnitt 4 nedan]. [Om intresseavvägning: Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling enligt denna punkt 2.1. Det berättigade intresse som ligger till grund för vår behandling är avtalsskrivande]. Du har rätt att invända mot detta intresse, varpå Trelleborgs Energi AB kommer att ta upp en dialog med dig angående detta].

Personuppgifter som behandlas för det ovannämnda ändamålet kommer att behandlas under avtalstidens giltighet.

2.2. Ändamål 2

3. Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till Trelleborgs Energi AB och som är hänförligt till sådan behandling av dina Personuppgifter som baseras på ditt samtycke.

Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta Trelleborgs Energi AB på de kontaktuppgifter som framgår nedan och uppge för vilket av ovanstående ändamål du väljer att återkalla ditt samtycke. Vid sådant återkallande av samtycke kommer Trelleborgs Energi AB att upphöra att behandla dina Personuppgifter för det berörda ändamålet. Du är medveten om att du har rätt att begära radering av dina Personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.

4. Lagstadgade avgifter

Lagstadgade avgifter och moms kommer att tas ut till vid varje faktureringstillfälle gällande nivå. Eventuella andra skatter och avgifter beslutade eller rekommenderade av myndighet under avtalstiden tillkommer också. Dessa kostnader och avgifter kan justeras under innevarande avtalsperiod utan föregående underrättelse. Redovisning av sådana justeringar sker i efterhand på fakturan.

Om förutsättningarna för TEAB skulle ändras genom höjd kvotplikt, särskild skatt eller av myndighet föreskriven avgift eller genom ny lagstiftning eller förordning eller åtagande från branschen eller åtgärd från Svenska Kraftnät, Nord Pool eller annan statlig eller kommunal myndighet i form av föreskrift, rekommendation mm. och dessa förändrade förutsättningar påverkar kostnaden för leveransen, ska priser justeras i enlighet med kostnadsändringen under förutsättning att dessa kostnader annars skulle belasta TEAB.


Ångerrättsinformation

Du har rätt att frånträda ingångna avtal med oss utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då avtalet ingicks.

Vill du utöva ångerrätten ska du till Trelleborgs Energi AB skicka ett klart och tydligt meddelande med dina kontaktuppgifter så som namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Brevet ska innehålla text om ditt beslut att frånträda avtalet.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Verkan av utövad ångerrätt.

Om leveransen av el påbörjas redan under ångerfristen ska du betala det belopp som står i proportion till vad du mottagit till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet.


Undertecknad ger Trelleborgs Energi AB fullmakt att inhämta uppgifter från nätleverantör om mitt nätabonnemang och från elleverantör om mitt elavtal, samt att säga upp mina befintliga avtal hos nätleverantör och elleverantör. Fullmakten gäller även vid uppsägning av kundens medlemskap i Kundkraft och Sumer och Bara Spara. Fullmakten är giltig tills leverantörsbytet är genomfört.

Dina uppgifter

Namn/Organisation:

Personnummer/Organisationsnummer:

Telefon:

E-post:

Startdatum för avtal

Din adress

EAN-nummer: