Timprisavtal

Detta avtal gör att man kan dra nytta av prissvängningarna på den nordiska elbörsen. Elpriset fastställs timme för timme under dagen. Och varje timmes förbrukning multipliceras med spotpriset för gällande elområde enligt NordPool Spot.

Trelleborgs Energis timpris, eller timspotpris, baseras på priset på Nordiska Elbörsen i elhandelsområde SE4. Till detta tillkommer en fast årsavgift på 375 kronor (inkl moms), samt ett påslag med 11,88 öre/kWh (inkl. moms och elcertifikat samt ursprungsgarantier). Avgifter för elcertifikat och ursprungsgarantier, kan justeras vid behov en gång i månaden inför debitering.

Avtalsformen löper på tillsvidare med 1 månad i uppsägningstid vid byte av leverantör. Du kan när som helst ändra din avtalsform till något av våra andra avtalsalternativ.

  Frivilligt tillval: El från sol eller vind

  All den el vi köper in är förnybar, baserad på vattenkraft. Du kan välja till el från sol eller vind, om du önskar.

  Frivilligt tillval: Förenings-el

  OBS! Detta tillval gäller endast för privatpersoner.

  Med detta tillval sponsrar du valfri förening (t ex inom idrott eller stödverksamhet) med 200 kr vid nyteckning och sedan 10 kr/månad så länge du är kund hos oss.

  Förenings-el gäller endast klubbar med barn- och ungdomsverksamhet (vi förbehåller oss rätten att neka vald verksamhet).
  Information om behandling av personuppgifter

  1.Bakgrund

  Trelleborgs Energi AB samlar in och lagrar information som du lämnar inom ramen för avtalsskrivningen (Namn, adress, personnr, fastbeteckning, telefonnummer, E-post, anläggningsuppgifter). Denna informationstext anger vilka kategorier av Personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål de behandlas.

  Genomgående används begreppet "behandling", vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar Personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av Personuppgifter.

  2. Ändamål med behandlingen av dina Personuppgifter

  2.1. Avtalsskrivning

  För att kunna skriva avtal med befintlig kund:

  • Namn

  • Adress

  • Personnummer

  • Fastighetsbeteckning

  • Telefonnummer

  • E-post

  • Anläggningsuppgifter

  Dina Personuppgifter som behandlas enligt denna punkt 2.1 behandlas med stöd av laglig grund, avtal. [Om samtycke: Du kan när som hels återkalla ditt samtycke i enlighet med den process som framgår av avsnitt 4 nedan]. [Om intresseavvägning: Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling enligt denna punkt 2.1. Det berättigade intresse som ligger till grund för vår behandling är avtalsskrivande]. Du har rätt att invända mot detta intresse, varpå Trelleborgs Energi AB kommer att ta upp en dialog med dig angående detta].

  Personuppgifter som behandlas för det ovannämnda ändamålet kommer att behandlas under avtalstidens giltighet.

  2.2. Ändamål 2

  3. Återkallande av samtycke

  Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till Trelleborgs Energi AB och som är hänförligt till sådan behandling av dina Personuppgifter som baseras på ditt samtycke.

  Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta Trelleborgs Energi AB på de kontaktuppgifter som framgår nedan och uppge för vilket av ovanstående ändamål du väljer att återkalla ditt samtycke. Vid sådant återkallande av samtycke kommer Trelleborgs Energi AB att upphöra att behandla dina Personuppgifter för det berörda ändamålet. Du är medveten om att du har rätt att begära radering av dina Personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.


  Ångerrättsinformation

  Du har rätt att frånträda ingångna avtal med oss utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då avtalet ingicks.

  Vill du utöva ångerrätten ska du till Trelleborgs Energi AB skicka ett klart och tydligt meddelande med dina kontaktuppgifter så som namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Brevet ska innehålla text om ditt beslut att frånträda avtalet.

  För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.
  Verkan av utövad ångerrätt.

  Om leveransen av el påbörjas redan under ångerfristen ska du betala det belopp som står i proportion till vad du mottagit till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet.


  Undertecknad ger Trelleborgs Energi AB fullmakt att inhämta uppgifter från nätleverantör om mitt nätabonnemang och från elleverantör om mitt elavtal, samt att säga upp mina befintliga avtal hos nätleverantör och elleverantör. Fullmakten gäller även vid uppsägning av kundens medlemskap i Kundkraft och Sumer och Bara Spara. Fullmakten är giltig tills leverantörsbytet är genomfört.